Ronda Guinardó, 220, 08041 Barcelona Tel. 933019563 - info @ almecija-advocats.com - www.almecija-advocats. com

24 de juliol de 2010

Lema guanyador del concurs!!

Després de donar-hi moltes voltes ja he decidit el lema guanyador del concurs.

Com podeu imaginar no ha estat un decisió fàcil ja que he rebut moltíssimes bones propostes. De tot cor us dono les gràcies a tots els que heu participat, ja sospitava que hi havia molt de nivell entre la gent que m'envolta, ja sigui al facebook o als blogs i ara ho he pogut confirmar.

I, sense més preàmbuls us comunico que el lema guanyador ha estat creat per SERGI SILPERSE , i és el següent:


Bé, com podeu veure no només m'ha fet arribar un lema sinó molt més.

He escollit aquesta proposta per diversos motius. En primer lloc perquè efectivament, tal i com ell em va dir quan em va fer arribar el seu lema-slogan, tranquil·litat és el que busca un client quan va al advocat. I el Sergi va encertar al 100%. Tornant a citar a Francesc Domínguez al seu llibre "Marketing Jurídico" "La tranquilidad es el principal beneficio emocional que el buen abogado aporta, y ha aportado siempre, al cliente". Tota la resta de valors que podem aportar: experiència, formació, seguretat, confiança, etc. tenen com a objectiu-consequència final proporcionar tranquil.litat.

En el meu cas, aquesta tranquil·litat que tinc com a prioritat aconseguir per als meus clients, és absolutament literal, ja que com sabeu, un dels principals àmbits on treballo és defensar els ciutadans dels sorolls i altres tipus de contaminació (atmosfèrica, lumínica, etc) i immissions en general, per tal que puguin VIURE TRANQUILS a casa seva, un dret fonamental que cal reivindicar i lluitar per tal d'assolir.

Per la qual cosa, el lema que va ser un dels primers que vaig rebre, és perfecte en tots els sentits i transmet la filosofia i valors del despatx.

Així que moltes, moltes, moltes gràcies Sergi - immediatament contacto amb tu per fer-te arribar el premi- i gràcies, com sempre, a tota la resta per el vostre suport.

18 de juliol de 2010

Salut, autonomia del pacient i documentació clínica.


La Llei 16/2010, del 3 de juny, ha modificat la Llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre els drets d'informació concernent la salut i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica en alguns aspectes que són fonamentals conèixer per si necessitem accedir a la història clínica.

La llei determina l'obligació dels centres sanitaris de conservar la història clínica en les condicions que garanteixin l'autenticitat, la integritat, la confidencialitat, la preservació i el manteniment correcte de la informació assistencial registrada, i que n'assegurin la reproductibilitat completa en el futur, durant el temps en què sigui obligatori conservar-la, independentment del suport en què es trobi, que no ha d'ésser necessàriament el suport original. D'acord amb aquest precepte, per exemple, la història clinica que originalment pot estar escrita a mà podrà ser conservada passada a format digital.

La norma assigna la responsabilitat de la custòdia, la conservació i la destrucció correcta de la història clínica a la direcció dels centres sanitaris o als professionals sanitaris quan duguin a terme llur activitat de manera individual. Per la qual cosa la responsabilitat recau directament en els directors dels centres i no en el personal administratiu.

Com no podia ser d'una altra manera, es determina que són aplicables a la documentació clínica les mesures tècniques de seguretat aplicables als fitxers de dades de caràcter personal, en els termes establerts per la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i per les normes que la desenvolupen.

Com a dada molt important, es redueix el període mínim de conservació de la documentació més rellevant de la història clínica, que abans era de 20 anys desde la mort del pacient i és ara de quinze anys a comptar des de la data d'alta de cada procés assistencial. La resta de documentació que integra la història clínica es pot destruir al cap de cinc anys des de la data d'alta de cada procés assistencial. Aquests períodes mínims de conservació no són aplicables a la documentació que es consideri especialment rellevant a efectes assistencials, epidemiològics, de recerca o d'organització i funcionament del Sistema Nacional de Salut. També es determina que la documentació clínica s'ha de conservar a efectes judicials.

Quant a la conservació de les històries clíniques que es troben sota custòdia de centres sanitaris que han de tancar o de professionals de la sanitat que han de cessar definitivament en llur activitat a títol individual, la Llei determina que s'han d'establir els mecanismes que permetin els accessos legalment reconeguts, en benefici de l'assistència mèdica i, especialment, dels drets dels pacients en matèria de documentació clínica.

S'estableix que, en el termini de quatre anys des de l'entrada en vigor d'aquesta llei, hi ha d'haver una història clínica compartida, a la qual tinguin accés els professionals del sistema sanitari català, a més de cada pacient, si es tracta de la seva documentació mèdica personal. I, finalment, es determina que el Govern ha de crear, en el termini de sis mesos des de l'entrada en vigor de la Llei, una comissió tècnica en matèria de documentació clínica, amb la funció, entre altres, d'establir criteris homogenis sobre la custòdia, la conservació, l'esporgada i la destrucció de la documentació clínica.

El Govern ha d'aprovar, en el termini d'un any des de l'entrada en vigor d'aquesta llei, un decret que reguli, es mesures que garanteixin la custòdia i la conservació correcta de la documentació clínica, i l'accés legalment reconegut dels pacients a la història clínica, en el supòsit de tancament de centres i serveis sanitaris, o de cessament definitiu d'activitats professionals a títol individual.1 de juliol de 2010

Convocatòria de concurs!


CONCURS “BUSCANT UN LEMA PER A ALMECIJA-ADVOCATS"


Nova ubicació, presència a internet, especialització per posicionar-se, imatge corporativa... però encara no hi ha un LEMA amb el que poder identificar al despatx.


Confio absolutament en la vostra creativitat, per això us convoco i us animo a que participeu al concurs “buscant un lema per a almecija-advocats”, dirigit a les persones que teniu presència a internet, tant a seguidors de la pàgina almecija-advocats al facebook, com als blocaires.


El concurs es regeix per les següents bases:


PRIMERA: El concurs té com a finalitat trobar un lema per el despatx d’advocats. Es busca una frase que expressi en poques paraules alguna o algunes de les característiques i valors que es volen transmetre: experiència, vocació, transparència, atenció personalitzada, accessibilitat, especialització en dret administratiu, etc.


SEGONA: Poden participar al concurs totes les persones que en data 20 de juliol de 2010 siguin seguidors de la pàgina almécija-advocats de facebook o tinguin un blog actiu.


TERCERA: Els lemes es poden enviar per correu electrònic a info @ almecija-advocats.com fins el 20 de juliol, amb l’assumpte “concurs”


QUARTA: Cada concursant, que haurà d’identificar-se amb el seu nom i cognoms, pot enviar fins un màxim de 3 lemes en un sol correu electrònic o en diferents enviaments.

Els lemes poden ser en castellà o en català.


CINQUENA: Les persones que participin es responsabilitzaran de l’autoria dels lemes que enviïn. Els lemes no guanyadors no es publicaran, ni s’utilitzaran per a altres finalitats, ni se’ls hi donarà difusió. Els participants no guanyadors no cedeixen els seus drets d’autor. La persona guanyadora del concurs, des del moment de la seva participació, cedeix tots els drets sobre el lema, ja sigui amb el seu contingut literal o modificat o traduït, així com accepta que finalment no s’utilitzi si per algun motiu així es considera convenient.


SISENA: El lema guanyador es donarà a conèixer a finals de juliol i la persona autora serà premiada amb un dinar per a 2 persones en un restaurant guardonat a la guia Michelin 2010, segons el pack-regal que acompanyo. En el cas que la persona guanyadora visqui a l’estranger es buscarà un regal equivalent.


SETENA: Si sorgeix alguna circumstància no prevista a les bases es resoldria convenientment i se li donaria publicitat de forma inmediata.
CONCURSO “BUSCANDO UN LEMA PARA ALMECIJA-ADVOCATS”


Nueva ubicación, presencia en Internet, especialización para posicionarse, imagen corporativa… pero todavía no hay un LEMA con el que poder identificar al despacho.


Confío absolutamente en vuestra creatividad, por ello os convoco y os animo a que participéis en el concurso “Buscando un lema para almécija-advocats”, dirigido a las personas que tenéis presencia en Internet, tanto a los seguidores de la página de almecija-advocats en facebook, como a los blogueros.


El concurso se rige por las siguientes bases:


PRIMERA: El concurso tiene como finalidad encontrar un lema para el despacho de abogados. Se busca una frase que exprese en pocas palabras, alguna o algunas de las características y valores que se pretenden transmitir: experiencia, vocación, transparencia, atención personalizada, accesibilidad, especialización en derecho administrativo, etc.


SEGUNDA: Pueden participar en el concurso todas aquellas personas que en fecha 20 de julio de 2010 sean seguidores de la página de “almecija-advocats” en facebook, o tengan un blog activo.


TERCERA: Los lemas se deben enviar por correo electrónico a la dirección info @ almecija-advocats.com hasta el 20 de julio, con el asunto “CONCURSO”.


CUARTA: Cada concursante, que deberá identificarse con su nombre y apellidos, puede enviar hasta un máximo de 3 lemas, en un solo correo electrónico o en diferentes envíos.

Los lemas pueden ser en catalán o castellano.


QUINTA: Las personas que participen se responsabilizan de la autoría de los lemas que envíen. Los lemas no ganadores no se publicarán, ni se utilizarán para otros fines, ni se les dará difusión alguna. Los participantes no ganadores no ceden sus derechos de autor sobre el lema.

La persona ganadora del concurso, desde el momento de su participación, cede todos los derechos sobre el lema, ya sea con su contenido literal o modificado, traducido, etc, así como acepta que finalmente no se utilice si por algún motivo se considera conveniente.


SEXTA: El lema ganador se dará a conocer a finales de julio y será premiado con un menú para dos personas en uno de los restaurantes galardonados en la guía Michelin 2010, según el pack-regalo que adjunto. En el caso que la persona ganadora viva en el extranjero, se buscará un regalo equivalente.


SÉPTIMA: Si surgiera alguna circunstancia no prevista en estas bases se resolvería convenientemente y se daría publicidad de inmediato.