Ronda Guinardó, 220, 08041 Barcelona Tel. 933019563 - info @ almecija-advocats.com - www.almecija-advocats. com

20 de gener de 2012

Sorolls. -- Pena de presó pels administradors de l'empresa

La sentència del Tribunal Suprem de la sala Penal de 2 de desembre de 2011, confirma els delictes contra el medi ambient en concurs ideal amb delicte de lesions que es van produir pel funcionament d’una empresa de manipulació de productes hortofructícoles e imposa a als condemnats, administradors de l'empresa, com a autors i responsables civils subsidiaris la pena de 4 anys i un dia de presó i multa, per el primer delicte, i 6 mesos de presó, per les lesions, així com a la que correspon responsabilitat civil de 60.000 euros. També s'imposa la clausura de l'activitat. 

Resulta provat que la policia va haver d’intervindre amb nombroses actuacions com a conseqüència de les prèvies denuncies presentades per les víctimes. També hi ha extensa prova documental en la qual s’hi constaten aquestes reiterades intervencions pels agents de l’autoritat, no només comprovant el soroll produït, molt superior als límits establerts per les normatives municipals reguladores de l’activitat empresarial, sinó que fins i tot es posa en relleu l’actitud desobedient dels acusats davant els avisos que se’ls hi va fer per a regularitzar la situació reduint els referits sorolls, obtenint els permisos adequats i adoptant les mesures necessàries com a conseqüència de tal situació, arribant inclús a  detectar-se el trencament dels precintes en el seu dia disposats en aquelles instal•lacions empresarials sorolloses, i amb tot sense haver obtingut l’autorització d’aprovació administrativa de les  instal•lacions de l'esmentada empresa.

El mateix succeeix, en relació amb el delicte de lesions, que ha quedat provat per la pròpia declaració de la víctima i els informes pericials,  que corroboren els trastorns psíquics soferts i l’evident relació causal amb els grans sorolls que va sofrir amb l’activitat empresarial que hi havia al costat del seu domicili.

   

1 de gener de 2012

Vigilants de seguretat privada

L'article 79 de la Llei 10/2011, de 29 de desembre   modifica, entre moltes altres, la Llei 4/2003, del 7 d'abril, d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya i en concret, atorga la condició d'agent de l'autoritat al personal de seguretat privada quan presti serveis per a garantir la seguretat en les infraestructures i els serveis de transport públic de Catalunya:

D'acord amb les atribucions de coordinació dels serveis de seguretat privada amb la policia de les institucions pròpies de Catalunya que són competència de la Generalitat, el personal de seguretat privada, quan presti serveis per a garantir la seguretat en les infraestructures i els serveis de transport públic de Catalunya per compte de l'Administració o d'entitats del sector públic o empreses operadores, i sempre que el desenvolupament de les funcions es derivi del servei contractat per l'Administració o ens públic d'acord amb la legislació de contractació pública, té la condició d'agent de l'autoritat com a col·laborador dels cossos policials de Catalunya. S'han d'establir per reglament les mesures de control i els requisits de formació d'aquest personal.