Ronda Guinardó, 220, 08041 Barcelona Tel. 933019563 - info @ almecija-advocats.com - www.almecija-advocats. com

1 de març de 2012

Com exercir els drets de reunió i manifestació

Per respondre una consulta que hem rebut al despatx quant als tràmits i requisits necessaris per fer concentracions, manifestacions i fins i tot activitats al carrer que incloguin posar parades per oferir informació, etc,  realitzem aquest post que considerem pot ser d'interès general.
 
El marc jurídic dels drets de reunió i manifestació el trobem als articles 21 de la Constitució i a la Llei Orgànica 9/1982, que regula el dret de reunió. Als efectes de la Llei, s’entén per reunió la concurrència concertada i temporal de més de 20 persones, amb una finalitat determinada.

Per exercir el dret de reunió pacífica i sense armes en un lloc de trànsit públic cal comunicar-ho amb un mínim de 10 dies d'antelació i un màxim de 30 a la persona titular de la Direcció General de la Policia. S'ha de fer arribar una comunicació on han de constar les següents informacions:
  • Dades personals de l'organitzador/s
  • Lloc, data, hora i durada
  • Objecte i itinerari
  • Mesures de seguretat previstes pels organitzadors
Al web dels Mossos d'Esquadra trobem el formulari que s'ha de presentar "formulari VAR 33" (VAR 33 Comunicació de manifestació/concentració). Es pot presentar per fax a la seu de la Direcció General de la Policia (933 009 523), al Servei d'Assessorament Jurídic (933 004 330) o a qualsevol dependència de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra.

Si hi ha raons fonamentades que facin suposar que es podrien produir alteracions de l'ordre públic, amb perill per a les persones o els béns, la persona titular de la Direcció General de la Policia pot prohibir la concentració o manifestació o, si cal, proposar alguna modificació de data, lloc, durada o itinerari.

Si no es donen aquestes circumstàncies la persona titular de la Direcció General de la Policia trametrà a l'organització un comunicat en què l'informarà que es pot dur a terme.

D'acord amb la Llei orgànica, no cal comunicar les reunions o concentracions:
  • Convocades en els domicilis particulars.
  • Convocades en locals públics o privats amb motius familiars o d'amistat.
  • Convocades per partits polítics, sindicats, organitzacions empresarials, societats civils o mercantils, associacions, corporacions, fundacions, cooperatives, comunitats de propietaris i altres entitats legalment constituïdes pels seus membres, que se celebrin en llocs tancats.
  • Convocades per professionals amb els seus clients, en llocs tancats, per a fins propis de la seva professió.
  • Regides per legislació específica i dutes a terme en vaixells de guerra i recintes militars, o les referides a ordenances de les forces armades. La Llei orgànica 1/1992, de 21 de febrer, sobre protecció de la seguretat ciutadana, regula les infraccions de conductes relacionades amb aquesta matèria.

Pel que fa a la possibilitat de fer una reunió amb paradetes al carrer, com és una competència municipal s'haurà de sol.licitar a cada ajuntament. A la secció de tràmits de l'Ajuntament de Barcelona he trobat la possibilitat de demanar un permís per realitzar activitats al carrer que siguin culturals, esportives o lúdiques.   De totes maneres aconsello preguntar a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà per si hi hagués alguna mena de permís més específic, tot i que si l'activitat a realitzar s'adapta al que pot ser una "activitat cultural" no hi hauria d'haver problema.

_________________________________________________________________________
A continuació reprodueixo els articles de la Constitució i de la Llei Orgànica que regulen les concentracions i manifestacions.

Article 21 de la Constitució
1. Es reconeix el dret de reunió pacífica i sense armes. Per a l'exercici d'aquest dret no caldrà autorització prèvia.
2. En es casos de reunions en llocs de trànsit públic i de manifestacions caldrà comunicar-ho prèviament a l'autoritat, la qual només podrà prohibir-les quan hi hagi motius fonamentats d'alteració de l'ordre públic, amb perill per a persones o béns.
Llei Orgànica 9/1982, que regula el dret de reunió.
CAPÍTOL I
Àmbit d’aplicació
Article 1

1. El dret de reunió pacífica i sense armes, reconegut a l’article 21 de la Constitució, s’ha
d’exercir de conformitat amb el que disposa aquesta Llei orgànica.
2. Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per reunió la concurrència concertada i temporal de
més de 20 persones, amb una finalitat determinada.
3. Són reunions il·lícites les així tipificades per les lleis penals.
 
Article 2
Es pot exercir el dret de reunió sense subjecció a les prescripcions d’aquesta Llei orgànica,
quan es tracti de les reunions següents:
a) Les que duguin a terme les persones físiques en els seus propis domicilis.
b) Les que duguin a terme les persones físiques en locals públics o privats per raons
familiars o d’amistat.
c) Les que duguin a terme els partits polítics, sindicats, organitzacions empresarials,
societats civils i mercantils, associacions, corporacions, fundacions, cooperatives,
comunitats de propietaris i altres entitats legalment constituïdes en llocs tancats, per als
seus propis fins i mitjançant una convocatòria que inclogui exclusivament els seus membres,
o altres persones nominalment convidades.
d) Les que duguin a terme els professionals amb els seus clients en llocs tancats per als fins
propis de la seva professió.
e) Les que se celebrin en unitats, vaixells i altres establiments militars, que s’han de regir per
la seva legislació específica.

CAPÍTOL II
Disposicions generals

Article 3
1. Cap reunió no està sotmesa al règim d’autorització prèvia.
2. L’autoritat governativa ha de protegir les reunions i manifestacions davant els qui intentin
impedir, pertorbar o menyscabar l’exercici lícit d’aquest dret.
Article 4
1. Les reunions, sotmeses a aquesta Llei, només les poden promoure i convocar persones
que estiguin en el ple exercici dels seus drets civils.
2. Del bon ordre de les reunions i manifestacions en són responsables els organitzadors, els
quals han d’adoptar les mesures perquè es desenvolupin adequadament.
3. Els participants en reunions o manifestacions que causin un dany a tercers, n’han de
respondre directament. Subsidiàriament, les persones naturals o jurídiques organitzadores o
promotores de reunions o manifestacions han de respondre dels danys que els participants
causin a tercers, sense perjudici que puguin reclamar-los a aquells, llevat que hagin posat
tots els mitjans raonables al seu abast per evitar-los.
4. L’assistència de militars d’uniforme, o fent ús de la seva condició militar, a reunions o
manifestacions públiques es regeix per la seva legislació específica.

Article 5
L’autoritat governativa ha de suspendre i, si s’escau, procedir a dissoldre les reunions i
manifestacions en els supòsits següents:
a) Quan es considerin il·lícites de conformitat amb les lleis penals.
b) Quan es produeixin alteracions de l’ordre públic, amb perill per a persones o béns.
c) Quan els assistents facin ús d’uniformes paramilitars.
Aquestes resolucions s’han de comunicar prèviament als concurrents en la forma legalment
prevista.

CAPÍTOL III
De les reunions en llocs tancats
Article 6
Els organitzadors i promotors de reunions, incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei, que
es facin en llocs, locals o recintes tancats, poden sol·licitar la presència de delegats de
l’autoritat governativa.

Article 7
Els delegats de l’autoritat governativa no han d’intervenir en les discussions o debats ni han
de fer ús de la paraula per advertir o corregir els participants, tot això sense perjudici del que
estableix la Llei d’enjudiciament criminal.

CAPÍTOL IV
De les reunions en llocs de trànsit públic i manifestacions
Article 8
La realització de reunions en llocs de trànsit públic i de manifestacions les han de comunicar
per escrit a l’autoritat governativa corresponent els organitzadors o promotors d’aquelles,
amb una antelació de deu dies naturals, com a mínim, i trenta com a màxim. Si es tracta de
persones jurídiques, la comunicació l’ha de fer el seu representant.
Quan hi hagi causes extraordinàries i greus que justifiquin la urgència de convocatòria i
realització de reunions en llocs de trànsit públic o manifestacions, la comunicació, a què fa
referència el paràgraf anterior es pot fer amb una antelació mínima de vint-i-quatre hores.

Article 9
1. En l’escrit de comunicació s’ha de fer constar:
a) El nom, els cognoms, el domicili i el document oficial d’identificació de l’organitzador o els
organitzadors o del seu representant, en el cas de persones jurídiques, i també la
denominació, la naturalesa i el domicili d’aquestes.
b) El lloc, la data, l’hora i la durada prevista.
c) L’objecte.
d) L’itinerari projectat, quan es prevegi circular per les vies públiques.
e) Les mesures de seguretat previstes pels organitzadors o que se sol·licitin a l’autoritat
governativa.
2. L’autoritat governativa ha de notificar a l’ajuntament afectat les dades que conté l’escrit de
comunicació, llevat si es tracta d’una convocatòria urgent de les que preveu el paràgraf
segon de l’article anterior, a fi que l’ajuntament informi en un termini de vint-i-quatre hores
sobre les circumstàncies del recorregut proposat. En cas que no es rebi l’informe en el
termini esmentat, s’entén favorable. L’informe s’ha de referir a causes objectives, com ara
l’estat dels llocs on es pretén dur a terme, la concurrència amb altres actes, les condicions
de seguretat dels llocs d’acord amb la normativa vigent i altres d’anàlogues d’índole tècnica.
En tot cas, l’informe no té caràcter vinculant i ha de ser motivat.

Article 10
Si l’autoritat governativa considera que hi ha raons fonamentades que facin preveure
alteracions de l’ordre públic, amb perill per a les persones o els béns, pot prohibir la reunió o
la manifestació o, si s’escau, proposar la modificació de la data, el lloc, la durada o l’itinerari
de la reunió o la manifestació. La resolució s’ha d’adoptar en forma motivada i s’ha de
notificar en el termini màxim de setanta-dues hores des de la comunicació que preveu
l’article 8, d’acord amb els requisits que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Article 11
Si els organitzadors o promotors no accepten la prohibició o altres modificacions
proposades, poden interposar un recurs contenciós administratiu davant l’Audiència
competent, en el termini de quaranta-vuit hores, i traslladar una còpia del recurs
degudament registrada a l’autoritat governativa perquè aquella remeti immediatament
l’expedient a l’Audiència.
El Tribunal ha de tramitar el recurs de conformitat amb el que estableix l’article 7.6 de la Llei
62/1978, de 26 de desembre, de protecció jurisdiccional dels drets fonamentals de la
persona.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL5
Tenen la consideració d’autoritat governativa als efectes d’aquesta Llei, a més de les de l’Administració General de l’Estat, les corresponents de les comunitats autònomes amb competències per a la protecció de les persones i els béns i per al manteniment de la seguretat ciutadana, d’acord amb el que disposen els estatuts respectius i la Llei orgànica de forces i cossos de seguretat, i de conformitat amb el procés de desplegament de les policies autònomes respectives.